O Refuxio

1. Declaración de accesibilidade

O Refuxio comprometeuse a facer accesibles as súas páxinas web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de páxinas web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://refuxio.com

2. Estado de conformidade

Este sitio web cumpre parcialmente o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

3. Contido non accesible

Os contidos recollidos a continuación non son accesibles polos seguintes motivos: Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: podería haber erros específicos de edición nalgunha páxina web, tanto no contido HTML como nos documentos finais, publicados nunha data. despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). En concreto, pode haber erros en documentos que conteñan gráficos, táboas complexas ou nos asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade. Carga desproporcionada: non procede. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: Existen arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren totalmente todos os requisitos de accesibilidade.

4. Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 22 de setembro de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada pola propia organización.

Última revisión da declaración: 22 de setembro de 2023.

5. Observacións e información de contacto

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo: Informar de calquera posible incumprimento por parte desta páxina web. Transmitir outras dificultades de acceso ao contido. Facer calquera outra pregunta ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web. A través das seguintes vías:

Correo electrónico: refuxiomerza@gmail.com

Teléfonos: 986 58 35 72

6. Procedemento de solicitude

Mediante este procedemento poderá iniciarse unha reclamación para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer os motivos polos que se procede. considerou que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.